Wolontariat

Nasza placówka bierze udział w wielu akcjach charytatywnych. Nasi wolontariusze biorą czynny udział w niesieniu pomocy innym.

Ogólne postanowienia wolontariatu:

  1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
  2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna..
  3. Opiekę nad wolontariatem sprawują wyznaczeni przez Dyrekcje Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność SKW była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzą pracę formacyjną członków Klubu. Opiekunowie SKW zajmują się sprawami organizacyjnymi, a także są łącznikami między uczniami, a Dyrekcją Szkoły.

Cele i sposoby działania wolontariatu:

  1. Celem Szkolnego Wolontariatu jest zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz zapoznanie z ideą wolontariatu.
  2. Zadaniem wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości oraz bezinteresowności.
  3. Zwiększanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych, na cierpienie, na samotność, na choroby i niepełnosprawność.
  4. Tworzenie więzi miedzy uczniami /nauczycielami a środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.
  5. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się.
  6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np: pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy szkolnej, współpraca z  Caritas Polska .
  7. Szkolny wolontariat podejmuje działania na terenie szkoły (akcje wewnętrzne) oraz w środowisku lokalnym (akcje zewnętrzne).

Zobaczcie jak wiele dobrego się u Nas dzieje. 

                                                                                                       

                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                          

 

Skip to content