Karta rowerowa

KARTA ROWEROWA

 

Program nauczania techniki przewiduje w klasie IV przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

Warunkiem uzyskania karty rowerowej jest:

– ukończenie przez ucznia 10 lat,

– pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie ich dziecka do egzaminu na kartę rowerową,

– zdanie egzaminu teoretycznego (test) oraz praktycznego (jazda rowerem po torze).

Uczniowie klasy czwartej mają już pewne doświadczenia osobiste związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Ta tematyka była realizowana w podstawowym zakresie w klasach I – III. W klasie czwartej wiedza i umiejętności uczniów zostają poszerzone w stopniu umożliwiającym zdobycie karty rowerowej.

A oto treści nauczania dotyczące karty rowerowej:

– wybrane zagadnienia z historii roweru,

– obowiązkowe wyposażenie roweru,

– stan techniczny roweru i jego widoczność na drodze,

– warunki panowania nad rowerem (hamowanie, utrzymanie bezpiecznej odległości od wyprzedzanego pojazdu, stan nawierzchni),

– znaczenie używania kasków ochronnych, odpowiedniego ubrania i elementów odblaskowych,

– oznakowania dróg, w tym przeznaczonych dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejazdach rowerowych,

– zasady poruszania się rowerzysty na drogach wewnętrznych i w strefie zamieszkania,

– prawidłowe zachowania rowerzystów wobec pieszych,

– poruszanie się rowerem po drogach publicznych bez wydzielonych miejsc dla rowerów,

– zasady poruszania się rowerzysty po chodnikach,

– wybrane znaki drogowe ważne dla rowerzystów,

– hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobą kierującą ruchem,

– postepowanie rowerzysty wobec pojazdów uprzywilejowanych w ruchu,

– wykonywanie podstawowych manewrów, takich jak: włączanie się do ruchu, zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, zawracanie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie i postój,

– postępowanie rowerzysty przy dojeżdżaniu do przystanków komunikacji publicznej oraz tzw. przystanków szkolnych,

– zagrożenia w ruchu dla rowerzystów takie jak: nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez innych uczestników ruchu, ruszające autobusy i samochody, których kierowcy nie zawsze włączają kierunkowskazy czy bez upewnienia otwierają drzwi od strony jezdni, niekorzystne warunki atmosferyczne i drogowe itp.

Ponadto uczniowie zapoznają się z procedurą postepowania podczas udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczą między innymi przekazywanie krótkiej, ale wyczerpującej informacji o wypadku oraz udzielanie pierwszej pomocy, a także poznają numery alarmowe oraz podstawowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Sposobami diagnozowania osiągnięć uczniów są:

– wypowiedzi ustne i pisemne,

– testy lub sprawdziany wiadomości i umiejętności,

– technika jazdy rowerem,

– test końcowy(podsumowujący) na kartę rowerową,

– prace wytwórcze np. określone znaki drogowe, elementy odblaskowe, makieta skrzyżowania dróg, plansze przedstawiające wybrane manewry drogowe.

W programie nauczania zwrócono uwagę na to, że bezpieczeństwo na drodze zależy w dużym stopniu od kondycyjnych cech motorycznych, takich jak: koordynacja ruchowa, refleks, podzielność uwagi, spostrzegawczość itp. Rozwijanie i doskonalenie tych umiejętności to proces ciągły, wymagający często powtarzanych ćwiczeń, najlepiej w warunkach naturalnych, dlatego ważna jest pomoc i współpraca z rodzicami. Dobrze jest, jeśli rodzice stwarzają dziecku warunki do doskonalenia techniki jazdy oraz  zwracają uwagę dziecka, jadącego jako pasażer w samochodzie, na to, co się dzieje na drodze. Obserwacja ruchu drogowego „oczami kierowcy” pozwala dziecku zauważyć różne zjawiska niedostrzegane „oczami pieszego”, zwłaszcza zachowania pieszych, często zagrażające ich życiu. Podczas jazdy wieczorem dziecko może się przekonać o konieczności chodzenia lewym poboczem drogi i noszenia elementów odblaskowych – potrzeby bycia widocznym na drodze z punktu widzenia wszystkich użytkowników dróg. Może się też przekonać, że w warunkach zimowych bardzo trudno zatrzymać w miejscu nawet bardzo wolno jadący samochód, gdy nagle pieszy wtargnie na jezdnię – sytuacja ta wymaga skomentowania. Tego typu działania rodziców połączone z działaniami szkoły mogą wpłynąć na pozytywne, trwałe zmiany w postawach dzieci.

W br. szkolnym egzamin na kartę rowerową odbędzie się w następujących terminach:

– część teoretyczna (test) – II połowa maja 2023 r;

– część praktyczna (jazda rowerem po torze) – czerwiec 2023 r.

O dokładnym terminie uczniowie oraz rodzice zostaną poinformowani. W naszej szkole znajduje się rower, z którego uczniowie mogą skorzystać podczas ćwiczeń oraz na egzaminie. Można też wykorzystać własny rower, pod warunkiem, że jest sprawny technicznie oraz zostanie dowieziony do szkoły przez rodziców. Podczas ćwiczeń praktycznych i egzaminu obowiązuje uczniów kask na głowę.

Przypominam, że do końca maja 2023 r. uczniowie powinni dostarczyć zdjęcie legitymacyjne, które jest potrzebne do wydania karty rowerowej. Zdjęcie należy z tyłu podpisać: imię i nazwisko, data urodzenia.

Renata Szymczak – nauczycielka techniki

Skip to content