Projekty, programy, innowacje

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM   „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

Program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.

Program uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.  Nie koncentruje się on  na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Podstawowe założenie, jakie przyświeca programowi Przyjaciele Zippiego jest bardzo proste – jeśli małe dzieci będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami, to w okresie dorastania i dorosłości, powinny lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak określać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie. Program zachęca również dzieci do pomagania innym ludziom w ich problemach.  Pokazuje, jak ważne jest rozmawianie z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również  ważne jest słuchanie innych, kiedy odczuwają trudne emocje. Program afirmuje dziecięce zdolności zarówno w zakresie udzielania pomocy, jak i korzystania z udzielanego wsparcia.

 

Program ,, Pokonywanie trudności w nauce czytania i pisania”

powstał w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z  niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym w zakresie edukacji polonistycznej.

Celem przewodnim zajęć ma być zapobieganie trudnościom w nauce związanym z czytaniem i pisaniem.

Cele programu:

– wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej;

– rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami;

– uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły;

rozwijanie samodzielności, kreatywności i zainteresowań;

– kształtowanie pozytywnego kształtowania samego siebie;

– przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotykaniu trudności;

– usprawnianie, doskonalenie procesów analityczno-syntetycznych, funkcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo ruchowej, sprawności grafomotorycznej.

Treści kształcenia zawarte w programie  mają charakter wspierający (celem wprowadzenia ich jest uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami), propedeutyczny (przygotowanie do klas następnych), stymulujący  (pobudzanie rozwoju umysłowego dziecka oraz wzbudzanie pozytywnej wiary w swoje możliwości).

 

 

Program „ JESTEM BEZPIECZNY W SIECI.”adresowany jest dla wszystkich uczniów klas I – VIII oraz dla ich rodziców. Rozpoczął się w roku szkolnym 2021/2022 (grudzień) i jest kontynuowany do końca roku szkolnego 2023/2024.

Program kładzie nacisk na edukację z zakresu bezpiecznego, świadomego wykorzystywania Internetu do zdobywania wiedzy przy jednoczesnej znajomości zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z tego narzędzia.

Cele szczegółowe programu to między innymi:

  1. Edukacja dzieci i rodziców w zakresie zasad bezpiecznego posługiwania się siecią internetową.
  2. Dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy o zagrożeniach korzystania z Internetu, takich między innymi jak: przemoc, hejt, kradzież danych osobowych, wykorzystanie seksualne.
  3. Kształtowanie prawdziwych przekonań o Internecie, obalanie stereotypów między innym o tym, że w Internecie jesteśmy anonimowi. Uczenie krytycznego stosunku do mediów.
  4. Promocja bezpiecznych, certyfikowanych stron i serwisów internetowych oraz kulturalnego zachowania się w Internecie, przestrzegania zasad netykiety.
  5. Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających podejmowaniu dobrych decyzji związanych z czasem i doborem treści gier i programów komputerowych.
  6. Rozwijanie umiejętności świadomego unikania zagrożeń, odpowiedzialnego zachowania się w kontaktach z osobami poznanymi w Internecie.
  7. Dostarczenie informacji uczniom oraz rodzicom, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą i innymi przestępstwami oraz zagrożeniami w sieci.
  8. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, rozwijanie ciekawych zainteresowań bez korzystania z komputerów i smartfonów.
  9. Respektowanie przez uczniów praw autorskich w Internecie.

Program realizowany jest w różnych formach podczas zajęć dydaktycznych, głównie na lekcjach informatyki oraz na godzinach wychowawczych , a także na zajęciach świetlicowych, zajęć z pedagogiem szkolnym, podczas spotkań z rodzicami oraz na apelach.

 

„Mój kolega z misji” – program religijny autor mgr Elżbieta Szaroleta

 

Program Mój kolega z misji został napisany w oparciu o główne założenia Dzieła Pomocy Ad Gentes i skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły. Do głównych założeń programu należą między innymi:

 

– rozwijanie w uczniach wrażliwości i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą w najuboższych krajach świata

– integracja uczniów wokół idei otwartości na inne kultury i tolerancji

– motywowanie społeczności szkolnej do podejmowania różnorodnych inicjatyw misyjnych w tym wolontariatu, akcji charytatywnych, …

– poznanie rzeczywistości misyjnej i pracy polskich misjonarzy

– przybliżenie pracy polskich misjonarek i misjonarzy na placówkach misyjnych

– promocja nauczycieli wspierających pracę na rzecz misji

 

 

„Boom kreatywności” – program zajęć rozwijających – autor mgr Renata Marciniak – Kolenda 

 

Ww. program stanowi kontynuację rozpoczętych w ubiegłym roku szkolnym zajęć mających na celu  zwrócić uwagę uczniów jak ważne jest innowacyjne myślenie i kreatywność, które wyróżniają nas spośród innych ludzi. Zajęcia wspierają uczniów w rozwijaniu zdolności intelektualnych, manualnych oraz umiejętności komunikacyjnych, wyrażaniu emocji, pobudzaniu wyobraźni, twórczych rozwiązań postawionych problemów, poznaniu swoich mocnych i słabych stron oraz integrację zespołu klasowego. Zajęcia mają formę zabawy i rozwijania ciekawości świata, zarówno przy pomocy prostych materiałów, jak i nowych technologii.

Wśród najważniejszych założeń programu należy wymienić:

– rozwijanie zdolności intelektualnych uczniów – spostrzegawczości, uwagi i pamięci, abstrahowania

– rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, przewidywania następstw zdarzeń

– wspomaganie rozwoju umiejętności komunikacyjnych oraz współpracy w grupie zadaniowej

– wsparcie w zakresie budowania adekwatnej samooceny oraz poznania swoich mocnych i słabych stron

– budowa poczucia kompetencji i sprawstwa uczniów, doświadczanie pozytywnych emocji związanych z przeżywaniem siebie jako osoby twórczej i zdolnej do rozwiązywania różnorodnych problemów

– wdrażanie do poznawania świata poprzez własną, świadomą aktywność

– zachęcenie do kreacji i autokreacji przy wykorzystaniu różnych umiejętności i zdolności

– uwrażliwianie na emocje i potrzeby innych osób

 

– wdrażanie do korzystania z narzędzi TIK w celach rozwijających kreatywne myślenie

Program oparty jest na Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera która mówi i uzasadnia tezę, że każde dziecko jest zdolne, należy tylko odkryć i rozwijać jego potencjał.

 

Ogólnopolska Akcja pt. „Kocham słyszeć” – poznajemy zmysł słuchu i witamy się w języku migowym!

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskiej Akcji pt. „Kocham  słyszeć”, która miała na celu zwiększenie świadomości o niedosłuchu. Podczas zajęć z logopedą, panią Agatą Brandt, uczniowie mieli okazję poznać kilka zwrotów w języku migowym oraz  zgłębić budowę narządu słuchu. Dzieci dowiedziały się także, jak to się dzieje, że słyszymy. Pod koniec zajęć uczniowie ozdobili wg własnego pomysłu aparat słuchowy i implant ślimakowy.

 

Projekt „Z EDUMUZ w logopedię” w klasie 1

W naszej szkole realizowany był projekt pt. „Z EDUMUZ w logopedię”. Głównym założeniem projektu była profilaktyka logopedyczna prowadzona w oparciu o piosenki Marii Zofii Tomaszewskiej. Zajęcia projektowe prowadziła w klasie 1 pani Agata Brandt, logopeda. Uczniowie podczas zajęć m.in., usprawniali motorykę narządów artykulacyjnych, ćwiczyli prawidłowy tor oddechowy, kształtowali nawyk prawidłowej artykulacji wielu głosek, różnicowali głoski opozycyjne, rozwijały poczucie rytmu, koordynację słuchowo-ruchową.

 

Ogólnopolska Akcja Logopedyczna pt. „Słowotwórcy”

Uczniowie naszej szkoły, uczęszczający na zajęcia logopedyczne, podczas trwania Ogólnopolskiej Akcji Logopedycznej pt. „Słowotwórcy” tworzyli nowe słowa, neologizmy, definicję do nich oraz obrazowali swoje pomysły. Razem z uczniami w akcji wzięła udział p. logopeda Agata Brandt, która dając przykład także stworzyła nowe słowo!

Głównym celem akcji było innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki logopedycznej. Kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka ojczystego, budowanie kompetencji językowych dzieci oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim.

 

Doskonalimy technikę czytania Metodą Strukturalną w klasie 1

Umiejętność czytania i pisania to najważniejsze umiejętności, jakie powinni opanować uczniowie. Jednocześnie czytanie to proces złożony i wymagający bardzo dużego zaangażowania ze strony ucznia. Aby wyjść na przeciw problemom związanym z opanowaniem płynnej techniki czytania pani logopeda Agata Brandt, wzięła udział w szkoleniu z zakresu nauki czytania i pisania Metodą Strukturalną Joanny Guzik- Iwińskiej, a po uzyskaniu certyfikatu, opracowała  innowację pt. „Doskonalenie techniki czytania  i  pisania Metodą Strukturalną z wykorzystaniem KOCP – kart oceny czytania i piania”.

Zajęcia innowacyjne prowadzone są z wykorzystaniem materiałów terapeutycznych zawartych w teczce Metody Strukturalnej, którą otrzymał nauczyciel prowadzący po ukończonym szkoleniu a ich nadrzędnym celem jest usprawnienie techniki czytania i pisania u uczniów klasy 1.

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day ) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. Tego dnia młodsi i starsi mają okazję utrwalić sobie tabliczkę mnożenia oraz zastosować ją bardziej złożonych obliczeniach. Uczniowie, nauczyciele i rodzice tego dnia są sprawdzani przez patrole matematyczne. Nie brakuje również tego dnia konkursów oraz różnych zadań związanych właśnie z tabliczką mnożenia.

 

Skip to content