Historia Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOBÓTCE

Szkoła Podstawowa w Sobótce została wybudowana w 1884 roku. W dn. 5 listopada 1884r. Ks. Proboszcz kanonik Michał Wyczyński dokonał poświęcenia szkoły. Kierownikiem nowo wybudowanej szkoły był Seweryn Krocker (Niemiec).

Nowy budynek składał się pierwotnie z dwóch izb lekcyjnych i dwóch mieszkań dla nauczycieli. Koszt budowy wyniósł około 16 500 ówczesnych marek, a fundatorem prawie w całości był dziedzic Sobótki Aleksander von Stiegler. Nowo wybudowana szkoła nie była w stanie pomieścić wszystkich uczniów z wyznaczonego obwodu szkolnego. Dlatego też w roku 1884 przystąpiono do budowy drugiej części szkoły. Dobudowano ją do już istniejącego budynku, lecz szczytem do drogi. I tym razem prawie w całości koszt budowy pokrył dziedzic Sobótki, dał materiał budowlany i drewno. Szkoła zyskała cztery izby lekcyjne i jedno mieszkanie. W tym czasie szkołą administrował Polak Bolesław Kaczorowski.

Nazwa szkoły do końca I wojny brzmiała Katholische Elementar Schule (Katolicka Szkoła Elementarna). Nauka trwała siedem lat. Wszystkich przedmiotów uczono w języku niemieckim. Najstarsza klasa miała raz w tygodniu jedną godzinę języka polskiego. Uczył go za zgodą władz pruskich kierownik szkoły – Bolesław Kaczorowski, za co potrącano mu z wynagrodzenia pewną sumę pieniędzy.

W 1934 roku ówczesny kierownik szkoły Jan Szubert pisał w sprawozdaniu do władz szkolnych we Wrześni, że w Sobótce istniała sześcioklasowa szkoła II stopnia oraz rejonowa niemiecka szkoła dla najmłodszych dzieci z Sobótki, Krzywosądowej, Kuczkowa, Borucina, Bronowa i Kars.

6 września 1939r. Po zajęciu Sobótki przez Niemców została zamknięta polska szkoła, a ówczesny jej kierownik Jan Szubert, ostrzeżony przed zamierzonym aresztowaniem, wyjechał wraz z żoną i dziećmi w okolice Krakowa. Szkoła w pierwszych miesiącach okupacji, blisko przez dwa lata, była przejściowym etapem dla aresztowanych Polaków. Po sprowadzeniu do Sobótki wiosną niemieckich kolonistów z Besarabii, uruchomiono szkołę jako niemiecką z niemieckimi nauczycielami. Pod koniec wojny, po wielkich bombardowaniach Berlina, przeniesiono tu grupę niemieckiej młodzieży, która pobierała naukę w zakresie szkoły średniej i przysposobienia wojskowego (była to młodzież z organizacji Hitler Jugend). Od początku stycznia 1945 roku, aż do marca szkoła służyła jako miejsce kwaterunku przechodzących wojsk radzieckich i polskich.

W marcu 1945 roku wrócił z okolic Krakowa przedwojenny kierownik szkoły – Jan Szubert, który zorganizował wraz z żoną Bronisławą szkołę. Wnętrze budynku było zniszczone, zniszczone były meble szkolne i sprzęt, brakowało przede wszystkim ławek. Zniszczony sprzęt miejscowi rzemieślnicy bardzo szybko naprawili, by jak najszybciej rozpocząć upragnioną naukę szkolną. Pierwszy rok szkolny trwał od kwietnia do lipca 1945 roku. Po tym wstępnym okresie organizacyjnym dotychczasowy kierownik szkoły – Jan Szuber przeniósł się do Ostrowa. Z dniem 1 października 1945 roku, szkołę objął Edward Juszczyk. Pierwszymi powojennymi nauczycielami byli: Krajewski Jan, Pawińska Irena, Jurek Kazimierz, Grzęda Józef, Pińkowski Henryk, Juszczyk Zofia, Zmyślona Wincentyna, Maciaszek Stanisław, Ferenc Hanna, Ciążyński Kazimierz, Jereczyńska Genowefa, Błaszczyk Stanisława, Białas Włodzimiera.

W pierwszych latach powojennych Sobótka stała się aktywnym i znaczącym ośrodkiem życia kulturalnego. Kierownik szkoły – Edward Juszczyk w kwietniu 1947 roku założył amatorski zespół teatralny cieszący się wśród miejscowej ludności i wiosek ościennych dużym zainteresowaniem.

W 1979 roku przy Szkole Podstawowej w Sobótce rozpoczęto budowę Sali gimnastycznej wraz z salą wiejską i urządzeniami sanitarnymi. Inwestorem tego wielkiego przedsięwzięcia był Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, powołany na ogólnym zebraniu wsi. Budowa początkowo finansowana była z dotacji otrzymanej z miejscowej Stacji Hodowli Roślin i Międzykółkowej Bazy Maszynowej. Obiekt budowany był w tzw. Czynie społecznym, przy dużym zaangażowaniu miejscowej ludności oraz pomocy materiałowej i transportowej SHR Sobótka, RKS Borowiec i RSP Żychlin. W niektóre prace angażowali się również uczniowie klas starszych tutejszej szkoły podstawowej i jej absolwenci. W późniejszym etapie budowy, aby jak najszybciej sfinalizować jej zakończenie i obiekt oddać do użytku, dużą pomoc finansową inwestor otrzymał ze środków Totalizatora Sportowego z Kalisza i Urzędu Gminy Ostrów Wlkp. Po dziesięciu latach żmudnej pracy wymagającej przeróżnych zabiegów, interwencji, próśb i społecznego zaangażowania się wielu ofiarnych działaczy, mieszkańców Sobótki i wiosek obwodu szkolnego, obiekt został oddany do użytku. Salę gimnastyczną przekazano szkole podstawowej, a salę wiejską, oddano w użytkowanie Kołu Gospodyń Wiejskich.

W tej pięknej uroczystości, która miała miejsce 5 listopada 1988 roku, oprócz honorowych gości z województwa i gminy nie zabrakło ofiarnych budowniczych – rolników, rzemieślników, przedstawicieli w/w zakładów pracy, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, straży pożarnej i nauczycieli na czele z ówczesnym dyrektorem szkoły mgr Zdzisławem Kycią, który przyjął obiekt do użytku, a następnie podziękował wszystkim budowniczym.

W końcu lat 90 -tych szkoła została przebudowana i zmodernizowana. Między innymi zamieniono pomieszczenia mieszkalne na sale lekcyjne oraz biuro dyrektora i sekretariatu szkoły. Przy przebudowie zatroszczono się również o część socjalną i sanitarną szkoły. 15 października 1999 roku Wójt w imieniu władz gminy dokonał uroczystego przekazania do użytku nauczycieli i uczniów budynku szkolnego po kapitalnym remoncie, rozbudowie i modernizacji.

Warto wspomnieć, że po II wojnie światowej miejscową szkołą, jako kierownicy, a później dyrektorzy kierowali: Jan Szubert, mgr Edward Juszczyk, Ryszard Truszkowski, mgr Wojciech Biegański, mgr Jan Kaczmarek (absolwent tej szkoły), mgr Zdzisław Kycia, mgr Andrzej Pawlak.

GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. LUDWIKA SZYMONIAKA W SOBÓTCE
Nasze gimnazjum jest szkołą publiczną zostało utworzone na mocy uchwały nr V/66/99 Rady Gminy Ostrów Wlkp. Z dnia 12 marca 1999 roku, co było wynikiem reformy systemu oświaty w Polsce. Początki funkcjonowania nowej szkoły były trudne. Nauka odbywała się w szkole macierzystej w Sobótce, gdzie były trzy izby lekcyjne oraz w szkole Filialnej w Szczurach, gdzie do dyspozycji gimnazjum wygospodarowano początkowo jedną salę. W 2000 roku uczniowie gimnazjum w Sobótce byli dowożeni do Lewkowa na zajęcia informatyki. Od 01 września 2001 roku nasza szkoła pozyskała pracownię komputerową dzięki czemu wszystkie zajęcia mogły odbywać się już na miejscu.

Swoim zasięgiem szkoła obejmuje uczniów mieszkających na terenie dziesięciu wsi, dwóch powiatów (ostrowskiego i pleszewskiego) z trzech gmin (gmina Ostrów Wlkp., gmina Raszków oraz gmina Gołuchów). Uczniowie dojeżdżają i są dowożeni autobusem szkolnym (GIGUSIEM) z 8 wsi: Biniewa, Będzieszyna, Borowca, Gutowa, Górzna, Górzenka, Grudzielca, Szczur, Szczurawic zaś uczniowie z Żychlina dojeżdżają do szkoły autobusem liniowym MZK.

Gimnazjum w Sobótce tak jak wiele innych szkół na świecie zdecydowało się na wybór patrona. Wśród wielu kandydatur jedna wydawała się najtrafniejsza. Doszło do wyboru LudwikaSzymoniaka, człowieka mocno związanego z Sobótką przez całe swoje życie. Dnia 1 września 2001 roku w czasie inauguracji nowego roku szkolnego nadano naszej szkole imię Ludwika Szymoniaka i dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej, tym samym zostaliśmy pierwszą placówką oświatową na terenie Gminy Ostrów Wlkp., która ma swojego patrona. Fundatorem tablicy pamiątkowej był Poseł na Sejm RP z ramienia PSL – Józef Gruszka.

Rok szkolny 2005/2006 był przełomowym momentem w historii naszego gimnazjum, gdyż po 6 latach zostały połączone w jednym budynku dwie szkoły – szkoła macierzysta Gimnazjum w Sobótce i Filia Gimnazjum w Szczurach. Od tego roku uczniowie są dowożeni do szkoły autobusem szkolnym. Budowa nowej części gimnazjum trwała od 2003 do 2005 roku, 08 grudnia 2005 roku nowa część szkoły został oddana do użytku i uroczyście w czasie mszy świętej dziękczynnej poświęcona przez ks. Biskupa Stanisława Napierałę (był to szczególny dzień – święto Maryjne). Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Ostrów Wlkp. Śp. Zygmunt Glapa, Małgorzata Kasprzycka – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu oraz Dyrektor szkoły – Renata Marciniak – Kolenda. Obecnie do Gimnazjum Publicznego im. L. Szymoniaka w Sobótce uczęszcza 126 uczniów, zatrudnionych jest 17 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji. W szkole znajduje się 7 sal lekcyjnych, sala zajęć wyrównawczych, pracownia komputerowa oraz sala gimnastyczna. W dniu 20 lipca 2011 roku rozpoczęła się budowa boiska „ORLIK 2012″, którego ukończenie planowane jest na 15 października br. Nasi gimnazjaliści chętnie działają w organizacjach szkolnych: Samorządzie Uczniowskim, sklepiku szkolnym „Żaczek”, wolontariacie szkolnym. Swoje pasje i zainteresowania rozwijają w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz projektach w tym projektach międzynarodowych Socrates Comenius, programie wymiany młodzieży oraz programach realizowanych w ramach EFS. Rozwijają swoje pasje krajoznawcze poprzez udział w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych. Poza wymienionymi powyżej projektami szkoła uczestniczy w programach: „Bezpieczna szkoła” i „Szkoła bez przemocy”. Biorą aktywny udział w konkursach tematycznych, przedmiotowych, przeglądach, turniejach i olimpiadach wyzyskując znaczące sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W kwietniu 2011 roku jako pierwsze gimnazjum w Gminie Ostrów Wlkp., nasze gimnazjum uzyskało tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, który został nam przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej p. Minister Katarzynę Hall. Oficjalne odsłonięcie tablicy nastąpiło w dniu 01 września 2011 roku w dniu inauguracji roku szkolnego 2011/2012.

Od roku 1999 roku jako pierwsze z placówek oświatowych gimnazjum podjęło współpracę międzynarodową. Obecnie szkoła w różnymi zakresie współpracuje z 17 szkołami z terenu UE. Rezultatem ww. są projekty związane z wymianą młodzieży, projekt Socrates Comenius,staże nauczycielskie, oraz staże dyrektorskie w których uczestniczy dyrektor Renata Marciniak – Kolenda. Te ostanie odbywają się rok rocznie w Austrii, w landzie Voralberg. Omawiane tam są sprawy oświaty wszystkich państwa członkowskich UE oraz państw oczekujących na przyjęcie do UE. Wymiana doświadczeń i nowe kontakty są wykorzystywane w pracy naszej placówki.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze strony Rodziców szkoła dposażana jest sukcesywnie w pomoce dydaktyczne i sprzęt. Jest to możliwe głownie dzięki organizowanym przez radę rodziców imprezom, z których dochód przeznaczany jest na potrzeby uczniów i szkoły. Współpraca z radą Rodziców nie ogranicza sieli tylko do organizowania imprez, rodzice naszej szkoły od początków jej istnienia aktywnie uczestniczą w tworzeniu m. in. Programu Wychowawczego Szkoły. 06.12.2001 – jako gimnazjum otrzymaliśmy wyróżnienie w powiatowym Konkursie na „Szkolny Program Wychowawczy”, którego autorami byli: dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Dyrekcja, Nauczyciela, uczniowie i rodzicie wspólnie inicjują i realizują różne przedsięwzięcia między innymi: organizacja festynów Rodzinnych, Dni Unii Europejskiej oraz projektów szkolnych, EFS i międzynarodowych.

Gimnazjum Publiczne im. L. Szymoniaka w Sobótce uczy swoich uczniów twórczych postaw, samodzielnego myślenia, umiejętności podejmowania decyzji, przygotowuje do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i dorosłego życia.

W dniu 03 października 2011 roku społeczność szkolna obchodziła jubileusz X- lecia od nadania szkole imienia Ludwika Szymoniaka, natomiast w dniu 03 grudnia 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych powstałych w ramach rządowego programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012″.

Po zmianach w organizacji placówek oświatowych w Gminie Ostrów Wielkopolski od 1 września 2012 r. dwie samodzielnie funkcjonujące dotąd placówki tworzyć będą Zespół Szkół w Sobótce.

 

Źródło: http://ostrowwielkopolski.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=133&strona=1&sub=19&subsub=123

Skip to content