Klauzula dotycząca COVID

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce z siedzibą: Sobótka 72, 63 – 450 Ostrów Wlkp. 2.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425,                                             e-mail: inspektor@osdidk.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego, będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania,a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w związkuz ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 5.  Pani/Pana dane mogą być przekazywane organom rządowej administracji zespolonej w województwie.
 6. Pani/Pana danemogą zostać powierzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe i dokumentacja będą przechowywane przez okres 14 dni.
 9. Przysługuje Pani/Panu:
 1. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO(na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Podanie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa;jeśli administrator tych danych nie będzie posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Skip to content